Inspiracją dla rozpoczęcia projektu badawczego Cultural Heritage Counts for Europe (Dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla Europy) stało się przekonanie o potencjale drzemiącym w dziedzictwie kulturowym. Rezultatem tej inicjatywy jest raport, który prezentuje wieloaspektowy i holistyczny wpływ dziedzictwa na różne sfery życia – gospodarkę, społeczeństwo, kulturę i środowisko naturalne. Na przykładzie projektów z różnych krajów europejskich twórcy raportu pokazują, w jaki sposób dziedzictwo przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, jak przekłada się na stymulowanie działalności gospodarczej w regionie i na wzrost jego konkurencyjności, jakiego rodzaju zmianę społeczną może spowodować, w jaki sposób buduje atrakcyjność miejsca, wreszcie – jaki jest związek między dziedzictwem kulturowym a ochroną środowiska.

DOWNLOAD: DZIEDZIC TWO KULTUROWE MA ZNACZENIE DLA EUROPY – SKRÓT RAPORTU

 Final_Publication_PL